Szakkollégiumok

A Debreceni Egyetemen számos szakkollégium működik, melyek mindegyike kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséges hallgatók tanulmányainak és szakiránynak megfelelő tudományos munkájának segítését. Egyes szakkollégiumok adott kar hallgatóinak szólnak, míg másoknak a Debreceni Egyetem bármely diákja a tagja lehet.  A szakkollégiumok igyekeznek lehetőséget biztosítani a többi szakkollégium tagjai számára, hogy egymás programjain részt vegyenek, valamint közös szakmai és közéleti programokat is szerveznek. A sikeres tehetséggondozás, a magas szakmai színvonal megőrzése és a széleskörű együttműködés jegyében a szakkollégiumok vezetői rendszeresen üléseznek, és vitatják meg a felmerülő kérdéseket. A szakkollégiumok programjai és célkitűzései bár alapelveiben megegyeznek, mégis rendkívül színes palettáját képezik az egyetemi tehetséggondozásnak.

Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium

A Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium a Debreceni Egyetem tehetséggondozó tevékenységének egyik műhelye, s mint ilyen - az Egyetem többi szakkollégiumával együtt - törekszik az Egyetem átfogó tehetséggondozó programjának megvalósítására.

A szakkollégium elsődleges célja, hogy a hallgatók számára lehetőséget biztosítson olyan tudományos ismeretek elmélyítésében, és kiegészítésében, melyek interdiszciplinárisan rokoníthatók valamely kultúratudományos területtel. Feladatának tekinti, hogy tagjainak kultúratudományi jártasságát a DE oktatói és meghívott előadók segítségével szervezett keretek között fejlessze. A tagjainak elméleti tudását tutoriális rendszerben végzett egyéni kutatómunka segítségével kívánja elősegíteni.
 

 

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium

A Boldog Terézia Szakkollégiumot a Boldogasszony Iskolanővérek (akkori nevükön Miasszonyunkról nevezett Szegény iskolanővérek) alapították 1996-ban. 2006-ban alakult szakkollégiummá és vette fel a feminine studies szakirányt.

A szakkollégiumnak alapításától fogva kitűzött célja annak elősegítése, hogy azoknak a keresztény értelmiségi nőknek a kibontakozásához segítséget adjon, akik személyes és szakmai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel, elkötelezetten kívánják szolgálni kisebb közösségüket, a társadalmat és egyházukat. Ennek feltétele, hogy a szakkollégium hallgatói főiskolai/egyetemi éveik alatt szakmai tanulmányi feladataik mellett személyes fejlődésüknek is tudatos munkásai legyenek: a közösségi élet, a szociális érzékenység és a spirituális/pszichológiai érlelődés irányába haladjanak.

A szakkollégium ezt szakkollégiumi programjaival és ökumenikus keresztény közösségi életforma kereteinek megteremtésével segíti elő és ezt a célt szolgálja saját fejlesztésű tanulmányi programja is. A szakkollégiumban folyó tudományos munka bemutatására 2015-ben elindította saját lektorált folyóiratát Röptető címmel.

A Szakkollégium Magyarországon és a Kárpát-medencében az egyetlen, keresztény (ökumenikus) elkötelezettségű magyar, a női szemléletet (feminine studies) érvényesítő értelmiségi és tudományos területen működő spirituális-szellemi-közösségi műhely, amely különböző szakterületen tanuló egyetemi/ főiskolai hallgatókat fog össze. A szakkollégium hallgatói a tanulmányi rendet önként vállalják, amikor a szakkollégiumba felvételiznek és felvételt nyernek.

Tovább a weboldalra

Gulyás György Szakkollégium

A Zeneművészeti Kar kiemelkedő képességű hallgatói számára lehetőséget biztosít az együttlakó bázissal rendelkező hallgatói közösségnek saját szakterületén való elmélyülésre, hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülésre, az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre, előadó-művészeti és tudományos tevékenységi területen.

Az egyéni képzés során a hallgatók témavezetőik irányításával saját, személyre szabott gyakorlási, előadói programot kapnak, mely a tanulmányi kötelezettségeken túli gyakorlási, fellépési, repertoárbővítési feladatokat tartalmazza, ezen kívül foglalkozik a hazai és nemzetközi mesterkurzusokra, versenyekre, zenekarok próbajátékaira való felkészítéssel.

A szakkollégiumi közösség éves programot állít össze a zenei képzés olyan szegmenseit érintve, amely pótolja a hiányzó ismereteket; mesterkurzusokat szervez és hirdet, valamint küldetésének érzi a felnövekvő generációk megismertetését a zenével, hangszerismertetők tartásával. Óvodások és sajátos nevelési igényű oktatási intézmények tanulói számára ismeretterjesztő zenei foglalkozásokat iktat be éves programjába, valamint közösségi, szakmai kirándulásokat szervez jelentős művészeti, zenei helyszínekre.

E-mail:kiraly.marta@music.unideb.hu, vargabence555@gmail.com

Telefonszám: +36 52 411 226  

Hatvani István Szakkollégium

A Hatvani István Szakkollégium a Debreceni Egyetem falain belül 1997 óta működő tehetséggondozó műhely. A szakkollégium tagjai a Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar, valamint az Informatika Kar hallgatói közül kerülnek ki.

A szakkollégiumon belül önálló, kreditértékkel bíró kurzusok futnak, így például a bő évtizedes hagyományra visszatekintő Új tendenciák a modern tudományban, amely a szakkollégium alapvető törekvését, az eltérő tudományterületek párbeszédbe léptetését, azaz az interdiszciplinaritást igyekszik megvalósítani. A szakkollégium egyik, kuriozitást is jelentő, évek óta futó tudományos projektje a régiókutatási - és rekonstrukciós program, amely a Bihari-Hegyköz és az Érmellék tudományközi, a tudományosságot és a társadalmi felelősségvállalást egyaránt szem előtt tartó feldolgozását jelenti.

A szakkollégium ezen túlmenően is fontosnak tartja a határon túli szakkollégiumokkal való együttműködéseket, amelyeknek egyik eredménye, hogy határon túli szakkollégisták is publikálnak a Hatvani István Szakkollégium köteteibe. Ezek közül "A mi tendenciáink..." címet viselő tanulmánykötet 2012 óta minden évben megjelenik.

Facebook elérhetőség

Tovább a weboldalra

Ihrig Károly Szakkollégium

Az Ihrig Károly Szakkollégium a Debreceni Egyetem legfiatalabb szakkollégiuma, működését 2015 őszén kezdte meg. Tevékenységének a Gazdaságtudományi Kar ad otthont, így tudományterülete is a gazdaság -, gazdálkodás - és szervezéstudományokhoz kapcsolódik.

A szakkollégium legfőbb célja, hogy felkészítse tagjait a modern kor kihívásainak eleget tevő értelmiségi pályára. Átlagos taglétszáma 40 fő körül mozog. Munkáját három pillérre támaszkodva végzi. A szakkollégisták műhelyrendszerből álló féléves kurzusokon elégíthetik ki egy adott terület iránti tudásszomjukat. Jelenleg négy műhely működik: módszertan; oktatásgazdaságtan; vállalatgazdaságtan és üzleti intelligencia. Emellett minden szakkollégista saját tudományos témájában kutatómunkát végez témavezetője segítségével, melynek elvárt eredménye egy tudományos diákköri dolgozat. Továbbá a szakkollégium lehetőséget biztosít tagjainak, hogy meghívott neves előadók nyílt, plenáris előadásain bővítsék tudásukat és ismereteiket.

Facebook elérhetőség

Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Kerpely Kálmán Szakkollégium

Kerpely Kálmán Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzéséhez. További célja a hazai és külföldi munkaerő piaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása.

A szakkollégium a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság -, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdaságtudományi Kar között működő olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszer, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével gyakorlati kutatásokat végezzenek. A Kerpely Kálmán Szakkollégium fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű gyakorlati szakemberek kibocsátását teszi lehetővé.

A szakmai gyakorlati kompetenciák fejlesztése érdekében a szakkollégium hazai és külföldi gyakorlati tanulmányutakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának megismeréséhez, a végzetteknek a gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

Lippai Balázs Szakkollégium

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán működik, alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatok iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet kezdeményező és folytató sikeres értelmiségiek formálódásához, a roma tehetséggondozásban szerepet vállaljon.

A szakkollégium célja olyan roma és magyar fiatalok egyéni, valamint közösségi képzése a felsőoktatásban, akik a sze­mélyre szabott mentorálás és a sokrétű kompetenciafejlesztés eredményeként elérhető szak­mai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Továbbá, a szakkollégiumi képzésben szerzett speciális tudás birtokában a tevékenységi környe­zethez tartozó lokális közösségekben a társadalmi integráció és a felzárkózás érdekében aktív szerepet vállalnak. A szakkollégiumnak jelenleg 41 aktív hallgatója van.

Tovább a weboldalra1, weboldalra2

Márton Áron Szakkollégium

A Magyarországon tanuló határon túli hallgatók szakmai szempontból eredményes magyarországi tartózkodásának biztosítása (szállás, képzés, információközvetítés, ösztöndíjazás); Minél több hallgató szülőföldre történő visszatérésének elősegítése, elsősorban szakmai és anyagi segítségnyújtással. Az épületben megvalósuló ingyenes szakkollégiumi képzés az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, valamint a munkaerőpiacon ma már nélkülözhetetlen készségek és képességek, kurrens ismeretek elsajátítását segíti: angol, karriertervezés, Kárpát-medencei ismeretek, Közép-Európai tanulmányok.

A Szakkollégium kulturális és sport programokra ingyenes vagy kedvezményes bérletet, jegyet biztosít. Konferenciát, találkozókat és tanulmányutakat szervez. Tehetséggondozói és Kutatói Szakkollégiumi programja révén ösztöndíjjal támogatja a legtehetségesebb hallgatóit.

Minden határon túli egyetemi hallgató részt vehet a szakkollégium munkájában.

Nyirkos István Sporttudományi Szakkollégium

Feltöltés alatt.

Praetor Szakkollégium

A Debreceni Egyetem Állam - és Jogtudományi Karán működő szakkollégium 2013-ban jött létre. Ezen rövid időszak alatt számos jeles eredményt tudunk felmutatni, minthogy a fokozatos bővülés eredményeképpen már közel 90 hallgatót tudhatunk magunk között. Eddig három kötetünk jelent meg: a Praetor I. II. és a Civilizációk vallások tanulmánykötetek. A kötetek megjelenése minden évben folyamatos.

A szakkollégium célja, hogy minél több diák megtalálja azt a jogi szakterületet, amellyel később foglalkozni szeretne, ebben a munkában pedig a tagok jelentős szaktudással rendelkező tanároktól kapnak segítséget. A fent megjelölt cél érdekében igyekszünk minél érdekesebb, sokszínűbb és nagy tudású előadókat meghívni rendezvényeinkre. Mindezek mellett maguknak a tagoknak is dolgozniuk kell az általuk választott műhelyben, valamint tudományos munkákat írnak és konferenciákon vesznek részt.

Facebook elérhetőség

Tovább a weboldalra

Sántha Kálmán Szakkollégium

Szakkollégiumunk 1987 óta működik a Debreceni Egyetem keretein belül és tagjaink az ÁOK, a FOK, a GYTK és a NK legjobb hallgatói közül kerülnek ki, de Tudományos Nyári Táborunkban már középiskolás diákok is részt vehetnek.

Fontosnak tartjuk a korai nehezebb egyetemi években a tanulmányok segítését csoportos konzultációk szervezésével, valamint a kulturális műveltséget is, ezért színház bérleteket biztosítunk tagjainknak és múzeumlátogatásokat szervezünk.
Felsőbb éveken számos egyetemi képzésen túlmutató szakmai programot szervezünk, mint a gyógyszerészhallgatóknak tervezett gyógyszergyár-látogatások, vagy az orvostanhallgatók számára szervezett auszkultációs alkalmak, továbbá  kreditkurzusokkal igyekszünk bővíteni tagjaink számára az szabadon választható tantárgyak listáját.

Motiváljuk tagjainkat a tudományos kutatás mielőbbi elkezdésére és prezentálására, valamint a konferenciákon való részvételüket anyagi támogatással igyekszünk segíteni.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, keress meg bennünket valamely elérhetőségünkön!

E-mail: santhaszakkoli@gmail.com, elnoksantha@gmail.com

Tovább a weboldalra

Szent László Katolikus Szakkollégium

A Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium alapvető célja, hitvallása a szakmai és emberi tisztes helytállásra való összpontosítás, a fiatalos lendületű katolikus szellemiség keretében. Szakkollégiumunk webes felületén ezen információkról találsz visszaigazolást.

Intézményünk a modern kor minden elvárásának megfelel egyetemista szemmel. Nyugodt, építő környezetet biztosít hallgatói számára s a közösségi élet aktív, pezsgő. Szakkollégiumunk kapcsolattal rendelkezik a Debreceni Egyetemmel illetve annak te. Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet és úgy érzed, tagja szeretnél lenni egy fejlődésre törekvő, családias, pezsgő szellemiségű, az emberi - és katolikus értékek megőrzésére törekvő közösségnek, várunk szeretettel!

Tovább a weboldalra

Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium

A keresztény roma szakkollégiumok létrehozása egyedülálló kezdeményezés Európában. Hazánk történelmi egyházai a kormánnyal kötött egyezmény alapján 2011-ben szoros együttműködésben hozták létre a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot (KRSZH). E hálózat hatodik intézményeként alakult meg 2015 nyarán a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium Debrecenben.

A szakkollégisták száma az első tanévben 12-ről 20-ra nőtt, a Debreceni Egyetem szinte minden karáról vannak hallgatók.

Céljai: A KRSZH tagjaként a szakkollégium azzal a céllal jött létre, hogy szakmai programjával és eszköztárával megteremtse azokat a feltételeket, amelyek optimálisan segítik a romákat érintő társadalmi problémákra érzékeny, keresztény értékrendet megtartó, sokoldalúan képzett fiatal értelmiség nevelését.

Facebook elérhetőség

Tovább a weboldalra

Tormay Béla Szakkollégium

A Tormay Béla Szakkollégium 2002. november 4-én alakult meg a Debreceni Egyetem Agrártudományi Campus-án. A szakkollégium célja, hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, az alap - és alkalmazott tudományok művelésével hozzájáruljon az Agrártudományi Egyetem szakemberképzésének fejlődéséhez. Lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet-ismeretanyagot szerezzenek, valamint kutatómunkát végezzenek. A szakkollégium további célja, hogy létrehozzon egy olyan baráti társaságot, akik közösen szervezik szabadidejüket és egymásra mindig számíthatnak. A Tormay Béla Szakkollégium nem csak egy szervezet, hanem egy közösség is.

Verzár Frigyes Szakkollégium

Tagozatok/ szakcsoportok: Alkalmazott egészség- és társadalomtudományok, Gerontológiai
Tevékenység: A tehetségek felismerése és kurzusok, konzultációk, rendezvények, kutatások, szakmai gyakorlatok, belföldi és külföldi tanulmányutak szervezése, képességfejlesztés, idegen nyelvi kurzusok, a hallgatók tudományos munkájának elősegítése.
Kinek szól: Az EK hallgatói részére

Wáli István Református Cigány Szakkollégium

Tevékenység: Célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.
Kinek szól: Nappali tagozatos hallgatók részére